page_banner

ROTA

  • Adenovirus Rapid Test Device

    Adenovirus Rapid Test Device

    Adenovirus Rapid Test Device (Feces) เป็นการตรวจอิมมูโนแอสเซย์อย่างรวดเร็วสำหรับการตรวจหา adenovirus เชิงคุณภาพในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้ออะดีโนไวรัส

  • Rotavirus/Adenovirus Combo Rapid Test Device

    Rotavirus/Adenovirus Combo Rapid Test Device

    Rotavirus/Adenovirus Combo Rapid Test Device (อุจจาระ) เป็นการทดสอบอิมมูโนแอสเซย์แบบรวดเร็วสำหรับการตรวจหาโรตาไวรัสและอะดีโนไวรัสเชิงคุณภาพในตัวอย่างอุจจาระของมนุษย์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อโรตาไวรัสและอะดีโนไวรัส