page_banner

IGFBP-1

  • iGFBP-1 อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็ว / Strip

    iGFBP-1 อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็ว / Strip

    การทดสอบอย่างรวดเร็วของ Insulin-like growth factor-binding protein 1 (iGFBP-1) (การหลั่งในช่องคลอด) เป็นอุปกรณ์ทดสอบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเชิงคุณภาพที่ตีความด้วยสายตาเพื่อตรวจหา iGFBP-1 ในสารคัดหลั่งในช่องคลอดระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายโปรตีนที่สำคัญของ น้ำคร่ำในตัวอย่างช่องคลอดการทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานอย่างมืออาชีพเพื่อช่วยวินิจฉัยการแตกของเยื่อหุ้มทารกในครรภ์ (ROM) ในสตรีมีครรภ์